Menu

Opštine Republike Srpske Krajine

Opštine Grubišno Polje i Daruvar bile su u sastavu zone pod zaštitom UN, ali su vlasti RSK "uključile" i Podravsku Slatinu u kojoj je prema popisu stanovništva iz 1981. godine bilo 41,8% Srba, 40,9% Hrvata i 14,1% Jugoslavena. Iseljeno i izgnano stanovništvo ovih opština imalo je svoje delegate u Skupštini RSK, kao i Srpska opština Zadar, čije je sjedište bilo u selu Zemunik Gornji.

Napomena:

Podaci iz statističkog godišnjaka Jugoslavije (1983) o ukupnom broju Srba u 13 opština (SAO Krajina) nisu tačni jer se na popisu 1981. dio srpskog stanovništva izjasnio kao "Jugoslaveni". Taj procenat Srba se kretao od 10 u Kninu do 18 u Pakracu.

Zajedničko veće opština

locirano u Radničkom domu, 32 000 Borovo naselje, Vukovar.

Predstavnici članova Srpske etničke zajednice sa teritorije Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema (bivši Untes Region) koja je reintegrisana u Hrvatsku 15. januara 1998. Veće je savetodavno telo koje analizira situaciju u vezi ljudskih prava i koordinira interese Srba koji žive u ovom delu Hrvatske.

Sastavljeno od delegata iz svih opština u Regionu, sa ukupnom populacijom od 51000 Srba, koji su hrvatski državljani. Članovi su nekoliko srpskih političkih stranaka. Javne sednice veća se održavaju povremeno u Vukovaru.

kao legalno telo po hrvatskim zakonima, ima svoj statut, unutrašnje regulative, godišnji plan rada i plan budžeta. Predvođno je predsednikom Veća G.Milošem Vojnovićem, a ima 8 operativnih komisija sa ukupno 20 zaposlenih članova. Finansiranje ZVO mesečno košta 200.000 HRK (32.500 $). S vladom Republike Hrvatske postignut je, 01.12. 1998., Sporazum o sufinansiranju programa ZVO do 2001. godine. Po ovom sporazumu Vlada će za potrebe ZVO obezbediti: za 1999. godinu 1.400.000 HRK, za 2000. godinu 1.100.000 HRK, za 2001. godinu 1.000.000 HRK. Preostala potrebna sredstva od oko 1.000.000 HRK godišnje ZVO će pokušati obezbediti iz međunarodnih donacija i drugih izvora.

Predlaže kandidate za 2 zamenika župana, u županijskim Većima za Vukovarsko- Sremsku I Osiječko-Baranjsku županiju, takođe kao i pomoćnika ministra u Hrvatskom Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu prosvete i sporta, kako bi obezbedilo Srpskoj manjini predstavnike u višim instancama državne vlasti, i u javnoj administraciji Hrvatske.

Sastaje se sa predsednikom Republike Hrvatske i sa zvaničnicima iz njegovog kabineta, najmanje jednom u 4 meseca vezano za važna pitanja iz domena ljudskih prava i kulturne autonomije vezano za Srbe u Hrvatskoj.

Daje informacije, izveštava i javno kroz javna glasila za Srbe van Podunavlja, u skladu sa hrvatskim zakonima. ZVO je u januaru 1999. Godine započelo sa izdavanjem dvonedeljnog Biltena vesti pod nazivom “NOVOSTI 15 DANA”. Ovaj Bilten prerasta u nedeljni magazin "NOVOSTI 7 DANA" (samostalne srpske novine) koji ZVO izdaje zajedno sa Srpskim narodnim većem iz Zagreba.

Uspostavljeno je putem pismenog sporazuma sa Hrvatskom vladom 23. maja 1997. u prisustvu UN aministratora za region Generala Jacques Paul Klein. što je zasnovano na sledećim pravnim dokumentima:

  • Erdutski sporazum, član 12 (12. novembar 1995.)
  • Rezolucija Saveta bezbednosti UN-a 1037 (15. januar 1996.)
  • Pismo namera Hrvatske vlade u vezi mirne reintegracije (13.januar 1997.)
  • Hrvatski ustavni zakon u vezi ljuskih prava i prava manjina, član 4
  • Hrvatski zakon o lokalnoj samoupravi i autonomiji, član 11
  • Akt o osnivanju nadležnostima i finansicarnju ZVO od 23. Maja 1997. Godine
  • Odluka Vlade RH od 15.oktobra 1998. godine kojom se potvr]uje prethodni dokument

Uobličavalo je svaku rezoluciju saveta bezbednosti UN-a, Predsedničke izjave o mirnoj reintegraciji Podunavlja od 1995 u svojoj ulozi promovišući prava manjina, uspostavu poverenja, zaslužujući meunarodu podršku kao još jedan stabilizirajući faktor u širem kontekstu post-ratne bivše Jugoslavije.

Filmovi o Krajini